Algemene voorwaarden van Chericoni B.V.

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Chericoni B.V. en op alle met Chericoni B.V. aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Chericoni B.V. ingestemd is.

1.5 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Chericoni B.V. in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 Chericoni B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Chericoni B.V. of 1 van de handelsnamen vallend onder Chericoni B.V. en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 Identiteit en vestiging

Chericoni B.V.
Bronsstraat 33
1976 BC IJmuiden
Telefoon: 0255-521199

Kamer van Koophandel: 34037616
BTW nummer: NL004752673B01

Bank : ING
IBAN : NL51INGB0000745711

2. Aanbiedingen en tot stand komen overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per E-mail, gemaakt.

2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee( 2 )weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres of hoofd adres.

2.4 Koper en Chericoni B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Chericoni B.V. zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Chericoni B.V. garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. Alle prijzen zijn uitnodigingen tot het doen van een aankoop. Mocht Chericoni B.V. een artikel verkeerd geprijsd hebben, is zij niet verplicht tot levering.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Chericoni B.V. in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.

4. Eigendomsvoorbehoud
4.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

5. Garantie en aansprakelijkheid
5.1 Chericoni B.V. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

5.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

5.3 Chericoni B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Chericoni B.V. Chericoni B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

5.4 Indien Chericoni B.V., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

5.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Chericoni B.V zijn verricht;
indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

5.6 De Koper is gehouden Chericoni B.V. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Chericoni B.V. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De Koper is verplicht het product aan Chericoni B.V. te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Chericoni B.V. zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

5.7 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

6. Overmacht
6.1 In geval van overmacht is Chericoni B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

7. Intellectuele eigendom
7.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Chericoni B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

8. Persoonsgegevens
8.1 Chericoni B.V. zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Chericoni B.V. neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10. Links
10.1 De site van Chericoni B.V. kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Chericoni B.V. geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

11. Uw rechten
11.1 U kunt altijd aan Chericoni B.V. vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Chericoni B.V. vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Chericoni B.V. zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Chericoni B.V. hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.